Nilai sosial yang terkandung dalam cerita Hikayat Bayan Budiman

TUGAS BAHASA INDONESIA

HIKAYAT BAYAN BUDIMAN

DISUSUN OLEH :

·        AISYAH AZZA N.H

·        DEWI MITA SARI

·        JIHAN IHZA H.M.A.F.

·        SAYEKTI UJI H.

·        SELVIA M.

·        ZULFA ALWI I.

KELAS : X MIPA 8

SMA NEGERI 1 BLORA


TAHUN PELAJARAN 2016/2017

BAB 1

PENDAHULUAN

A.   Latar belakang

     Hikayat merupakan bentuk cerita yang berasal dari arab. Hikayat mulai dikenal di Indonesia sejak masuknya ajaran agama islam ke Indonesia. Hikayat berasal dari bahasa arab “ hikayah “ yang berarti kisah,cerita dongeng. Dalam sastra melayu lama hikayat diartikan sebagai cerita rekaan berbentuk prosa panjang berbahasa melayu yang menceritakan kehebatan dan kepahlawanan orang ternama dengan seg   ala kesaktian, keanehan, dan karomah yang mereka miliki.

       Kebanyakan cerita hikayat mengambil latar kerajaan dan umumnya mengisahkan

tentang kepahlawanan dan juga kedidupan para dewa, peri, pangeran, putri kerajaan, serta raja raja yang memiliki kekuatan gaib. Kesaktian dan kekuatan luar biasa yang dimiliki seseorang, yang diceritakan dalam hikayat kadang tidak masuk akal. Namun dalam hikayat banyak mengambil tokoh tokoh dalam sejarah. Hikayat yang akan kami bahas adalah hikayat Bayan Budiman. Bayan adalah tokoh utama pada hikayat Bayan Budiman. Bayan diceritakan sebagai seekor burung yang bijak dan penolong.

B.   Rumusan masalah

1.      Apa saja karakteristik yang terkandung dalam hikayat Bayan Budiman ?

2.      Apa saja nilai nilai yang terkandung dalam hikayat Bayan budiman ?

3.      Apa saja majas yang digunakan dalam hikayat Bayan budiman ?

4.      Apa saja konjungsi yang digunakan dalam hikayat Bayan budiman ?

C.   Tujuan

1.      Untuk menyelesaikan tugas Bahasa Indonesia

2.      Untuk menambah pengetahuan tentang hikayat

3.      Untuk menganalisis nilai nilai yang terkandung dalam hikayat

4.      Untuk menganalisis karakteristik dalam hikayat

5.      Untuk mengidentifikasi penggunaan majas dan konjungsi dalam hikayat

D.   Manfaat

1.      Menambah wawasan kepada para pembaca

2.      Dapat memahamai tentang hikayat bayan budiman

3.      Dapat memahami nilai nilai dan krakteristik yang terkandung dalam hikayat

4.      Dapat memahani penggunaan majas dan konjungsi dalam hikayat

BAB II

PEMBAHASAN

A.  Karakteristik Hikayat Bayan Budiman

1.      Kemustahilan

Ciri kemustahilan yang terdapat pada hikayat tersebut adalah :

No.

Kemustahian

Kutipan Teks

1.

Burung dapat berbicara dan bercerita layaknya manusia, bahkan sampai dapat menyelamatkan rumah tangga tuannya.

Hatta setiap malam, Bibi Zainab yang selalu ingin mendapatkan anak raja itu,dan setiap berpamitan dengan bayan.Burung tersebut bercerita, hingga akhirnyalah Bibi Zainab pun insaf terhadap perbuatannya dan menunggu suaminya,Khojan Maimun  pulangdari rantauannya.

2.      Anonim

Hikayat Bayan Budiman tidak diketahui dengan jelas nama pengarang maupun penceritanya.

3.      Istana Sentris

Anak raja Ajam

B.  Nilai-nilai Hikayat Bayan Budiman

No.

Nilai

Konsep Nilai

Kutipan Teks

1.

Agama

Berdoa kepada Tuhan

Tak seberapa lama setelah ia berdoa kepada Tuhan, maka saudagar Mubarok pun beranaklah istrinya seorang anak laki-laki yang diberi nama Khojan Maimun.

Belajar mangaji sejak usia dini

Setelah umurnya Khojan Maimun lima tahun, maka diserahkan oleh bapaknya mengaji kepada banyak guru sehingga sampai umur Khojan Maimun lima belas tahun.

Menasihati oarang yang melanggar aturan Allah Swt.

Maka pada suatu malam, pamitlah Bibi Zainab kepada burung tiung itu hendak menemui anak raja. Maka bernasihatlah ditentang perbuatannya yang melanggar aturan Allah SWT.

2.

Sosial

Bermusyawarah untuk menentukan pendapat

Sebelum dia pergi, berpesanlah dia kepada istrinya itu, jika ada barang suatu pekerjaan, mufakatlah dua ekor unggas itu, hubaya –hubaya jangan tiada, karena fitnah di dunia amat besar lagi tajam daripada senjata.

3.

Moral

Berpamitan sebelum bepergian

Maka pada suatu malam, pamitlah Bibi Zainab kepada burung tiung itu hendak menemui anak raja.

Membantu sesama yang membutuhkan

Bayan yang bijak bukan sahaja dapat  menyelamatkan nyawanya ,tetapi juga dapat menyekat istri tuannya daripada menjadi istri yang curang. Dia juga dapat menjaga nama baik tuannya serta menyelamatkan rumah tangga tuannya.

4.

Budaya

Seorang istri hendaknya patut terhadap perkataan suami.

Hatta beberapa lama di tinggal suaminya,ada anak Raja Ajam berkuda lalu melihatnya rupa Bibi Zainab yang terlalu elok. Berkencanlah mereka unyuk bertemu melalui seorang perempuan tua.maka pada suatu malam,pamitlah Bibi Zainab kepada burung tiung itu hendak menemui anak raja itu, maka Bernasihatlahditentang   perbuatanya yang  melanggar              Aturan Allah  SWT.maka marahlah istri Khojan Maimun dan disentakkannya tiung itu dari sangkarnya dan dihempaskannya sampai mati.

C.  Majas yang digunakan dalam hikayat Bayan Budiman

1.      Majas asosiasi atau perumpamaan

Kutipan teks :

 Karena fitnah di dunia ini amat besar lagi tajam dari pada senjata .

2.      Majas personifikasi

Kutipan teks :

 burung itu bercerita, hingga akhirnyalah Bibi Zainab pun insyaf terhadap perbuatannya yang menunggu suaminya Khojan Maimun pulang dari rantauannya.

A.    Konjungsi yang digunakan dalam hikayat Bayan Budiman

1.      Maka

Kutipan teks :

Tak seberapa lama setelah ia berdoa kepada Tuhan, maka saudagar Mubarok pun beranaklah istrinya seorang anak laki laki yang diberi nama Khojan Maimun.

2.      Lalu

Kutipan teks :

Lalu Bibi Zainab pun pergi mendapatkan bayan yang sedang berpura pura tidur.

3.      Hatta

Kutipan teks :

           Hatta beberapa lama ditinggal suaminya, anak Raja Ajam berkuda lalu

           melihatnya rupa bibi Zainab yang terlalu elok.

4.      Sebermula

Kutipan teks :

Sebermula ada saudagar di negara Ajam.

5.      Dan

Kutipan teks :

Maka marahlah istri Khojan Maimun dan disentakkannya tiung itu dari sangkarnya dan dihempaskannya sampai mati.

6.      Karena

Kutipan teks :

Sebelum ia pergi, berpesanlah dia kepada istrinya itu, jika ada barang suatu pekerjaan, mufakatlah dengan dua ekor unggas itu, hubaya hubaya jangan tiada, karena fitnah di dunia amat besar lagi tajam daripada senjata.

7.      Tetapi

Kutipan teks :

Bayan yang bijak bukan sahaja dapat menyelamatkan nyawanya, tetapi juga dapat menyekat istri tuannya daripada menjadi istri yang curang.

8.      Pada

Kutipan teks :

Pada suatu hari Khojan Maimun tertarik akan perniagaan di laut, lalu minta izinlah dia kepada istrinya.

9.      Sebelum

Kutipan teks :

Sebelum ia pergi, berpesanlah dia kepada istrinya itu, jika ada barang suatu pekerjaan, mufakatlah dengan dua ekor unggas itu, hubaya hubaya jangan tiada, karena fitnah di dunia amat besar lagi tajam daripada senjata.

BAB III

PENUTUP

A.    Kesimpulan

        Hikayat Bayan Budiman adalah hikayat Melayu yang menyadur kisah berbingkai dari India, Sukasaptati. Penulis hikayat ini sendiri mengambil adaptasi yang berasal dari Persia. Menurut teks, terjemahan dari Persia dilakukan oleh Kadi Hassan pada 773 H (1371 M). Hikayat ini bercerita tentang seorang burung bayan yang mencoba mencegah seorang perempuan muda yang hendak menyeleweng, dengan cara mengisahkan cerita-cerita menarik. Hikayat juga memiliki karakteristik dan ciri ciri tertentu, salah satunya menggunakan bahasa melayu yang maknanya mungkin sangat berbeda dengan bahasa Indonesia.

B.   Saran

Setelah membaca makalah ini maka penulis menyarankan dalam memahami suatu hikayat perlu adanya analisis yang mendalam. Sehingga pembaca dapat ,menambah wawasan tentang cerita tersebut dan dapat mengetahui kebenaran dari tokoh yang ada dalam cerita. Selain itu, sebagai generasi muda , sebaiknya kita harus menjaga warisan budaya nenek moyang kita, dalam hal ini khususnya karya sastra melayu klasik ( hikayat ).

C.   Daftar Pustaka

Suherli.Suryaman,Maman.Septiaji,Aji.Istiqomah.2016. Bahasa  

             Indonesia.Jakarta:Kemendikbud

Amalia,Siska.2015.Analisis hikayat bayan 

            budiman.http://siskaamalia98.blogspot.com/2015/02/analisis-hikayat-bayan-

            budiman.html.diakses pada februari 2015

Hadi,Syamsul.2015.macam macam majas dan contohnya

             lengkap.http://www.maribelajarbk.web.id/2015/02/macam-macam-

             majas.html.diakses pada februari 2015

Suwardi,Arya.2013.makalah hikayat.http://aryasuwardi08.blogspot.co.id/2013/03/makalah-

             hikayat.html.diakses pada kamis,28 maret 2013

Anonim.2013.hikayat.http://id.m.wikipedia.org/wiki/hikayat. Diakses pada 2013A

Hendi.2015.makalah bahasa indonesia.http://hendiebrownis.blogspot.com/2015/11/makalah-

             bahasa indonesia.html .diakses pada 18 november 2015